Programa CERCA


Programa CERCA

CERCA, Centres de Recerca de Catalunya, és un programa impulsat pel Govern de la Generalitat de Catalunya per agrupar, coordinar i visibilitzar les activitats dels centres de recerca independents creats durant els darrers anys i que fins ara no disposaven d’una institució comuna.

CERCA és la primera línia d’actuació a partir de la qual el crearà l’Agència de Centres de Recerca, tal i com preveu el Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació (PNRI).

Línies d’actuació

Les línies principals d’actuació del CERCA són:

 • Construir un model de gestió de la recerca a partir de les experiències dels centres CERCA que augmenti el rendiment de la inversió pública i privada.
 • Donar visibilitat al conjunt de centres i assegurar que la recerca que fan assoleixi el màxim impacte possible.
 • Vetllar per la profitosa interacció dels centres de recerca amb la resta del sistema català de ciència i tecnologia i, en especial, amb el sistema universitari.
 • Explotar les sinergies entre centres de disciplines diferents tant pel que fa a la gestió com a la transferència de tecnologia.
 • Assistir al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa en el procés de creació de nous centres, en la seva avaluació i en les decisions sobre el seu finançament.

Característiques dels centres CERCA

39 centres d’excel·lència participats per la Generalitat de Catalunya.

 • Entitats independents amb personalitat jurídica pròpia
 • Model de gestió privada amb màxima flexibilitat
 • Política de contractació per a la captació de talent
 • Assessorats i avaluats per un comitè científic extern
 • Massa crítica suficient per a un impacte internacional
 • Finançament estructural adequat a través d’un contracte programa amb la Generalitat
 • Inversió en l’equipament científic més avançat

Tots els centres CERCA són participats per la Generalitat de Catalunya i per una o diverses universitats catalanes. 

Enllaços

Directori de persones

Director executiu

Director adjunt

Secretaria executiva i suport a la direcció

Recursos humans

Comunicació

Atenció al públic i registre

Àrea econòmica i financera

Àrea jurídica

Àrea informàtica

Programa CERCA

Àmbit d'universitats

Direcció de projectes

Àrea de projectes

Àmbit de recerca

Àrea de carrera investigadora

Àrea de promoció de la recerca col·laborativa

Àrea d'avaluació i anàlisi de la recerca

Servei de Projectes Europeus i Internacionals

Documentació científica