You are hereMUFICATA SL [Multifinancial Capital] / En català [CT] / EINES PER LA CERCA DE SOCIS DE PROJECTES EUROPEUS I INTERNACIONALS

EINES PER LA CERCA DE SOCIS DE PROJECTES EUROPEUS I INTERNACIONALS


EINES PER LA CERCA DE SOCIS DE PROJECTES EUROPEUS I INTERNACIONALS
Els projectes europeus i internacionals tenen la transnacionalitat com a requisit. En la majoria dels casos, implica que sigui necessari la creació d’un consorci per presentar una proposta.
La cerca de socis és un pas clau en l’èxit d’un projecte europeu. Cal que els socis del consorci siguin adients als criteris de la convocatòria i al perfil del projecte i que, a la vegada,
siguin complementaris entre ells.
El Servei de Projectes Europeus i Internacionals (SPEI) posa a la vostra disposició un recull d’informació per facilitar la cerca de socis. També ofereix una cerca activa a aquells
interessats que vulguin fer arribar la seva demanda de cerca de socis al servei del que disposa la xarxa ERRIN. Cal que respongueu les següents preguntes (en anglès) i les
envieu amb la referència “Cerca de socis” a spei.cur@gencat.net Servei de Projectes Europeus i Internacionals

BUSCADORS GENERALS
ERRIN (The European Regions Research and Innovation Network) és una xarxa amb seu a
Brussel·les que té per objectiu ajudar les representacions regionals a participar en l’espai
europeu de recerca. Des de la seva pàgina web dóna suport a la cerca de socis a través de
la publicació d’ofertes.
http://www.errin-brussels.org/contents/J00/J10.php
Patronat Català Pro Europa (PCPE). El PCPE té disponible a la seva pàgina web una sèrie
d’ofertes d’entitats que cerquen socis per participar en programes i línies de finançament
comunitaris provinents de les oficines regionals dels diferents Estats membres presents a
Brussel·les i de la xarxa de Carrefours rurals de la UE de la qual n’és part.
http://www.infoeuropa.org/recursos/tipos.asp?sub=1&nivel=2&id=10
Partenalia actua d’enllaç entre els àmbits local i europeu oferint un marc de treball per
promoure la innovació i l’intercanvi d’experiències a escala transnacional. Posa a l’abast un
formulari per tal de donar a conèixer els detalls del projecte pels quals busqueu socis.
http://www.partenalia.net/3/proyectos/Busqueda.php
CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), depèn del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio i promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses
espanyoles. Ofereix diferents serveis entre els que destaca la promoció de la participació
espanyola a programes internacionals de cooperació tecnològica. Donant-se d’alta a les
seves llistes de distribució es rep informació molt actualitzada i cerques de socis per
convocatòries concretes.
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=69&MN=2
SOST (Oficina Espanyola de Ciència i Tecnologia) és el centre d’informació i assessorament
sobre recerca i desenvolupament tecnològic a Brussel·les coordinat pel Ministeri de Ciència i
Tecnologia i administrat pel CDTI (Centre pel Desenvolupament Tecnològic Industrial). Dóna
informació sobre les oportunitats de finançament existents, especialment en els Programes
marc, i disposa d’una sèrie de recomanacions i enllaços per a la cerca de socis.
http://www.sost.es/buscasocios.htm

Red PymERA és una xarxa nacional creada pel Ministerio de Ciencia y Tecnología on
participen les Comunitats Autònomes. El CIDEM és el representant a Catalunya de
PymERA. El seu objectiu és fomentar la participació de les PIMES espanyoles en projectes
del Programa Marc (PM). També ofereix informació i assessorament a les PIMES sobre les
oportunitats, les característiques i els requisits dels projectes del PM i es planteja incentivar
la col·laboració entre les PIMES, les Universitats i els Centres d’Innovació i Tecnologia en
els projectes europeus. Ofereix un servei de cerca de socis sota subscripció gratuïta.
http://www.pymera.org/busquedas_socios.php
CORDIS és el servei de cerca de socis de la Comissió Europea. La seva base de dades
conté més de 13.000 perfils de socis potencials per projectes d’R+D.
En aquesta pàgina podeu manifestar el vostre interès de ser soci d’un projecte o demanar
socis pel vostre propi projecte. Ofereix l’opció de rebre notificacions per correu electrònic.
http://partners-service.cordis.lu
IGLO és una associació informal d’oficines d’R+D ubicada a Brussel·les que engloba 15
Estats membres i associats (Finlàndia, França, Alemanya, Hongria, Israel, Itàlia, Països
Baixos, Polònia, Portugal, Eslovènia, Espanya, Suècia, Suïssa, Turquia i el Regne Unit) i 9
països tercers (Argentina, Austràlia, Brasil, Canadà, la Xina, Japó, Rússia, Sud Àfrica i
EUA). IGLO té com a objectiu facilitar la interacció, l’intercanvi d’informació i la cooperació
entre els seus membres, els seus sistemes de recerca nacionals i les institucions europees
en temes relacionats amb l’R+D i, en particular, amb els Programes marc de recerca.
Ofereix un bon servei de cerca de socis que funciona complimentant un formulari per
disseminar la cerca de socis entre totes les oficines que formen IGLO.
http://www.iglortd.org/services/partner.html

BUSCADORS PER ÀREES DE CONEIXEMENT
És important destacar que per a totes les àrees de coneixement existeixen
Plataformes Tecnològiques Europees (ETP) i estatals que són un excel·lent
mecanisme per participar conjuntament amb altres actors del mateix sector en la
definició de les Agendes Estratègiques de Recerca (on s’exposen les prioritats
de l’industria en Recerca, Desenvolupament i Innovació de la plataforma amb
una visió a mig-llarg termini) així com per conèixer potencials socis per a
projectes europeus i internacionals.
Llistat de Plataformes Tecnològiques Europees
http://cordis.europa.eu/technology-platforms/individual_en.html
Llistat de Plataformes Tecnològiques Espanyoles
http://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/P.Ma...
I%20D_de_la_UE/3892_148148200693928.doc
1. Salut, alimentació, agricultura i biotecnologia
AGRIPOLICY és un projecte recolzat per la Comissió Europea que vol desenvolupar una
xarxa oberta i interactiva d’experts involucrats en l’anàlisi de polítiques agrícoles que ajuda a
experts i organitzacions a iniciar activitats conjuntes.
www.agripolicy.net
ANIMAL SCIENCE és una xarxa especialitzada en veterinària en els Països de l’Europa
Central i de l’Est. Ofereix un buscador per cercar companyies i una altre per cerca
institucions de recerca en els Països de l’Europa Central i de l’Est.
http://www.europartnersearch.net/animal-science/

NATIBS és un projecte europeu format per 9 socis experimentats a 6 països diferents.
Conté una base de dades d’empreses de biotecnologia.
www.natibs.net
SMEgoLIFESCIENCE és un projecte que pretén promoure la participació de les PIMES en
el 6è Programa marc en l’àrea de les ciències de la vida. Cal inscriure’s per tal de fer servir
els serveis de cerca de socis i de projectes així com perquè puguin contactar-vos com a
socis.
www.smesgolifesciences.be
ETI FISH és un projecte europeu sobre les piscifactories i els recursos marins que ofereix un
servei de cerca de socis on es poden identificar el perfil de PIMES del sector i d’instituts de
recerca que han participat en projectes dels Programes marc o que busquen socis per
presentar una proposta.
www.fish.sintef.no/partner_search.htm
NOAA FISHERIES és un programa que facilita la comunicació i col·laboració entre els
científics, els caps de piscifactories i els pescadors de Nova Anglaterra per tal d’establir les
prioritats en recerca que necessita la industria de les piscifactories.
http://www.nero.noaa.gov/StateFedOff/coopresearch/
FOOD QUALITY AND SAFETY proporciona un recull d’Accions Específiques de Suport des
d’on es pot trobar informació per la cerca de socis, tant de PIMES com d’investigadors,
principalment dels països candidats.
www.cordis.lu/food/partners.htm
ASEM Platform on Food Safety és una plataforma que proporciona un mitjà de contacte,
diàleg i cooperació entre tots els agents del sector per desenvolupar i facilitar activitats
conjuntes en seguretat alimentària. ASEM és una iniciativa de cooperació entre els Estats de
la UE, la Comissió Europea i deu països asiàtics, gestionada per la Federació Europea de
Biotecnologia (www.efbweb.org).
www.efbweb.org/downloads/ASEM.pdf

SELAMAT és una Acció Específica de Suport finançada pel 6è Programa marc que tracta
de crear una xarxa per la cooperació internacional en matèria de seguretat alimentària entre
Europa i Àsia.
www.selamat.net
EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY (EFSA) és una agència de la Unió Europea que
proporciona recolzament científic en tots els aspectes relacionats amb alimentació i
seguretat alimentària. És una font d’informació d’utilitat per establir contactes inicials.
www.efsa.eu.int
EUROPEAN FOOD SAFETY NETWORK (EFSN) facilita l’intercanvi d’informació i el
desenvolupament d’activitats conjuntes entre els seus membres.
www.efsn.net
TrainNet és un projecte aprovat en el 6è PM amb l’objectiu d’augmentar la participació en el
7è PM dels nous estats membres (Xipre, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia,
Eslovàquia i Eslovènia) i dels països candidats (Bulgària, Romania, Turquia). La seva pàgina
web ofereix un llistat de contactes de les organitzacions de recerca en l’àrea de l’alimentació
i la recerca agrícola més importants de tots aquests països.
http://trainnetfuture.tetalap.hu/
2. Tecnologies de la informació i la comunicació
IDEAL-IST busca reduir les barreres que es troben les organitzacions que desitgen
participar en el programa IST. El consorci Ideal-IST inclou els Punts Nacionals de Contacte i
altres entitats representatives de tots els Estats membres de la UE i dels països associats
cobrint un total de 31 països. En aquesta pàgina podreu incloure la vostra demanda de socis
i/o consultar les ofertes existents que serà distribuïda a uns 55.000 contactes.
www.ideal-ist.net
EU-IST Community Net és una xarxa oberta a tots aquells investigadors i empresaris actius
en el camp de les IST i en els països CEEC (Països de l’Europa Central i de l’Est) que
vulguin participar en els Programes marc.

www.eu-istcommunity.net
SOUND PARTNERS RESERCH és una web britànica que informa a les companyies líders
de telecomunicacions dels impactes dels nous serveis i de les tecnologies emergents.
http://www.soundpartners.ltd.uk/
3. Nanociències, nanotecnologies, materials i noves tecnologies de producció
EUROPEAN NETWORK FOR CHEMISTRY proporciona un recull de xarxes europees en el
camp de la química que poden ajudar per establir contactes.
http://www.chemsoc.org/networks/enc/special.htm
4. Energia i Medi ambient (incloent-hi el canvi climàtic)
MANAGENERGY és una iniciativa de la DG d’Energia i Transport de la Comissió Europea
per tal d’ajudar a tots aquells que treballen per l’eficiència energètica i les energies
renovables. El seu servei de cerca de socis permet accedir a una base de dades de 2.500
organitzacions.
www.managenergy.net
5. Transport, seguretat i espai (incloent-hi el sector aeronàutic)
AERO SME és una activitat conjunta entre l’Associació d’indústries Aeroespaials i de
Defensa d’Europa i la Comissió Europea que té per objectiu recolzar la participació de les
PIMES europees en els Programes marc. Conté informació de més de 700 companyies i
organitzacions relacionades amb l’aeronàutica.
www.aerosme.com
ECARE+ és un projecte que es va formar al 6èPM amb l’objectiu d’incrementar i de millorar
la implicació de les PIME de recerca intensiva en el camp de l’aeronàutica en el 7è PM. Està
basat en una xarxa pan-Europea de més de 30 clústers regionals. Inclou la Federació
Europea de PIME high-tech.

http://www.ecare-sme.org/plus/project.asp
Aero-SCRATCH és una xarxa d’experts europeus que actua a 15 països europeus al servei
de les PIME per afavorir la col·laboració en recerca tècnica aeroespacial. A la seva web es
poden trobar projectes en preparació.
http://www.aero-scratch.net/prepare.html
6. Ciències socioeconòmiques i humanitats
European Partner Search for local sustainability és un servei ofert per la Campanya
Europea de ciutats sostenibles. Ajuda a buscar socis de l’àrea de la sostenibilitat local i el
desenvolupament urbà i va dirigit a autoritats locals i regionals, ONGs i institucions de
recerca entre altres. Es pot incloure el perfil del projecte o cercar per projectes/events.
http://euronet.uwe.ac.uk/www.sustainable-cities.org/partner.html
EURODESK és una xarxa europea d’informació a 27 països per la gent jove i tots els que
treballen amb/per ells. Proporciona informació sobre programes, dóna suport i alhora és una
plataforma per mantenir en contacte a tots els que treballen en aquests àmbits. També
ofereix informació sobre temes i eines de gestió després de registrar-se. En aquest web es
pot trobar un recull de bases de dades de cerca de socis per programes de finançament.
http://www.eurodesk.org:8080/edesk/Supportcentre.do?go=9
eLEARNING ajuda a establir contactes entre organitzacions de diferents països
interessades en col·laborar en el desenvolupament de projectes per a la integració efectiva
de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en els sistemes d'educació i de
formació a Europa.
http://www.elearningeuropa.info/index.php?page=viewforum&menuzone=4&f=5
LEONARDO DA VINCI és la base de dades per cerca socis i promoure idees de projecte
per aquells que vulguin participar i/o coordinar projectes del programa comunitari de l’àmbit
de la formació professional Leonardo.
http://leonardo.cec.eu.int/psd/

SOCRATES és la base de dades on es poden cercar socis internacionals per participar en el
programa d'acció comunitari en matèria d'educació Socrates.
http://www.siu.no/socpart
ETEN ofereix el servei de cerca de socis exclusivament per participar en el programa eTen,
(programa que dóna suport a la creació de noves aplicacions multimèdia i serveis genèrics
pel desenvolupament de xarxes transeuropees de telecomunicacions).
http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/cf/user_new/par...

 

Servei de Projectes Europeus i Internacionals
spei.cur@gencat.net
Juliol 2007